سنگهای ساختمانی نوين "سنگ پليمري"

سنگ پليمري یکی از شاهکارهای مهندسی در قرن حاضر بوده که تحول عظیمی را در زمینه تولید سنگهای مصنوعی با کیفیت منحصر به فرد فراهم نموده است.