سفت کاري ساختمان

با استفاده از نيروهاي متخصص و با انتخاب و استفاده از متريال و مصالح با کيفيت، آماده ي اجراي کليه مراحل سفت کاري ساختمان اعم از پي ريزي، اجراي اسکلت، سقف و ديوارچيني هستيم.